ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Λατσιών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση  ενός (1) Τεχνικού Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8(i)) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του Δήμου Λατσιών και/ή Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 1. Σημειώνεται:
 • Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό του Δήμου Λατσιών.
 • Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ή ο εργοδοτούμενος κριθεί κατά την αξιολόγηση του ανεπαρκής, είτε άλλως πως.
 • Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκυκλίους διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως  για τους υπαλλήλους του Δήμου Λατσιών.
 1. Απαιτούμενα Ελάχιστα Προσόντα:2.1    Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική.2.2    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.2.3    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.2.4   Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
 2. Καθήκοντα και Ευθύνες:3.1   Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:3.1.1  τον χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων για άδειες ανάπτυξης που υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τη διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων σχετιζόμενων με τον κλάδο του, την εφαρμογή ρυθμιστικών και άλλων σχεδίων και την εποπτεία και επιθεώρηση έργων για εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και Κανονισμών και των περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμών ή άλλης νομοθεσίας.3.1.2  την ετοιμασία σχεδίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων, σχεδίων διευρύνσεως δρόμων και άλλων σχετικών  σχεδίων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων για νέα έργα, την τοπογράφηση και χωρομέτρηση, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων δαπάνης, τη διαδικασία και την ετοιμασία εγγράφων για προσφορές και συμφωνίες  για τα διάφορα έργα, τη διαδικασία για δημοσιεύσεις  απαλλοτριώσεων κατασκευής δρόμων, πεζοδρομίων και οχετών, την τήρηση  και ενημέρωση αρχείου οικιών και σχεδίων του κλάδου και την εξέταση παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.3.1.3 την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο εκτελουμένων έργων Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένων και έργων εκτελουμένων με σύμβαση, τη σήμανση δρόμων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκθέσεων προόδου διαφόρων τεχνικών έργων, τον καταμερισμό, επόπτευση, καθοδήγηση και έλεγχο κατώτερου προσωπικού, την οργάνωση και επίβλεψη των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών στο χώρο απόρριψης  σκυβάλων, τη διαδικασία κατεδαφίσεων κηρυσσομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο ετοιμόρροπων οικοδομών.3.1.4 την ετοιμασία σχεδίων, χάραξη έργων, κατάρτιση τεχνικών όρων, ετοιμασία προσμετρήσεων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων.3.1.5 την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του νομοθεσίας και κανονισμών και την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο έργων της αρμοδιότητας του.3.1.6 Σε περίπτωση όπου η αρμοδιότητα της υδατοπρομήθειας ανήκει στο Δήμο, εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την απρόσκοπτη παροχή νερού και ελέγχει και καθοδηγεί προς αυτό το σκοπό κατώτερο προσωπικό.3.1.7 την εφαρμογή των αποφάσεων, της πολιτικής και των σχεδίων του δήμου για    τη δημιουργία / επέκταση πάρκων, κήπων και πρασίνου γενικά.3.2    Βοηθά στη τήρηση  ή και τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, διεξάγει  τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται .3.3    Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς το Προϊστάμενο του.3.4    Επιβλέπει όλες τις εργασίες του κλάδου και κατώτερο εργατικό προσωπικό και επιλαμβάνεται παραπόνων σε θέματα που αφορούν το κλάδο.3.5    Εφόσον του ανατεθεί εκτελεί καθήκοντα Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία όπως προβλέπεται στο σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς.3.6 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
 3. Κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης.Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Τεχνικού Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου.
Α/ΑΠροσόντα / Πείρα/ *ΜόριαΕπεξήγηση
1Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης2Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού διπλωματος δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης
2Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης1Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης
3Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης πέραν του ενός έτους0-50,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες πέραν του ενός έτους με ανώτατο όριο τα έξι (6) συμπληρωμένα χρόνια
4Εμπειρία στη διαχείριση ή/και παρακολούθηση έργων στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων.0-30,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
5Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και τεχνική κατάρτιση.0-5Θα διεξαχθεί προφορική εξέταση προς αξιολόγηση του εν λόγω προσόντος από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων

*Νοουμένου ότι υποβληθούν αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων, κατά την υποβολή της Αίτησης.

 1. Σημειώσεις : 
 • Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 • Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμίσουν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:(α) ο χρόνος της εμπειρίας στα καθήκοντα της θέσης ως περιγράφονται ανωτέρω(β) ο χρόνος της πείρας στην διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο μεγάλων οικοδομικών και τεχνικών έργων και(γ) ο χρόνος της εμπειρίας στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων.Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.
 • Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση του κριτηρίου (5) στον Πίνακα ανωτέρω, θα διεξαχθεί προφορική εξέταση από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων στην οποία θα κληθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, ως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
 • Για την τεκμηρίωση όλων των πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από αντίγραφα αποδεικτικών για τα απαιτούμενα προσόντα ή την αξιολόγηση / μοριοδότηση, τα αναγραφόμενα στην αίτηση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία, ή δεν θα μοριοδοτείται, αντίστοιχα. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 • Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά / βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
 • Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση που κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία, όπως η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας. Πείρα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον δεν προσμετρείται για σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης.
 • Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.  Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (psc.gov.cy), τον οποίο οι αιτητές πρέπει να συμβουλευθούν πριν την συμπλήρωση της αίτησης.
 1. Επιπλέον πληροφορίες.
 • Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α5(ii) και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
 • Με βάση το άρθρο 10 του Ν.70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.
 • Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, το άτομο που προσλαμβάνεται δεν θα μετατρέπεται σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου.
 • Η σύμβαση απασχόλησης δύναται να τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθεί να εκτελέσει παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των δύο (2) ετών, ή η απόδοση του εργοδοτουμένου έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκής, ή έχει διαπράξει αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου 70(Ι)2016 κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως, για τους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Το πρόσωπο που θα προσληφθεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας. Πριν τη υπογραφή της σύμβασης, θα κληθεί να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και τη μητρική γλώσσα των αιτητών.
 • Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 • Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζομένους στις ανωτέρω παραγράφους.
 • Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο “Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Λατσιών», το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Δήμου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.eu.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, Λεωφόρος Γιάννη Κρανιδιώτη 57, 2220 Λατσιά έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 3 Νοεμβρίου 2023, Παρασκευή και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Λατσιών».  Οι Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2023.

Ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ 2016/679.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22878688.

About the author

Μικαέλα Θεραπή

Γεια σας! Είμαι η Μικαέλα Θεραπή, απόφοιτος του Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Είναι εντυπωσιακό πόσο η δύναμη των λέξεων μπορεί να αναδείξει την ουσία των πραγμάτων, και αυτό είναι κάτι που αγαπώ να κάνω.
Με την αγάπη μου για την αλήθεια και τη διαφάνεια, προσπαθώ πάντα να παρουσιάζω τα πράγματα με τον πιο ακριβή και κατανοητό τρόπο. Η διαπραγμάτευση της πολυπλοκότητας μέσα από τη γραφή μου είναι η πρόκληση που με κινητοποιεί και με ενθαρρύνει να ανακαλύπτω νέες πτυχές των θεμάτων.
Η εκπαίδευσή μου στη δημοσιογραφία με έχει εξοπλίσει με τα εργαλεία για να αναλύω, να ερευνώ και να επικοινωνώ αποτελεσματικά. Είμαι πεπεισμένη ότι κάθε ιστορία έχει ένα όνομα και η δύναμη να επηρεάσει θετικά τον κόσμο μας.
Ανυπομονώ να συνεχίσω να εξερευνώ και να μοιράζομαι με εσάς σημαντικές ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου μας.