ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις από καλλιτεχνικούς φορείς για ένταξη στο 8ο Φεστιβάλ Θέατρου του Δήμου Στροβόλου (Μάρτιος – Απρίλιος 2024). Λήξη προθεσμίας υποβολή προτάσεων στις 12/12/23

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη στο 8ο Φεστιβάλ Θέατρου του Δήμου Στροβόλου
Μάρτιος – Απρίλιος 2024

Α. Γενικές πληροφορίες

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις από Κύπρο και εξωτερικό για καταρτισμό του προγράμματος του 8ου Φεστιβάλ Θεάτρου  του Δήμου τον Μάρτιο – Απρίλιο 2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Η υποβολή προτάσεων θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

«Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για ένταξη στο 8ο Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου, Μάρτιος – Απρίλιος 2024»

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:
Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

Προτάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με τον Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22 470450, 22 470341 και 22 470470.

Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους

 1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτάσεις και για οποιοδήποτε είδος εκδηλώσεων επιθυμούν.
 2. Για κάθε μία πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό ηλεκτρονικό Έντυπο.
 3. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλες τις πληροφορίες που ζητούνται. Οι προτάσεις που θα προτείνονται θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών προδιαγραφών και να επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για  τη διεκπεραίωση της εκδήλωσης.
 4. Ο χώρος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων μπορεί να είναι το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.
 5. Η συνολική διαθέσιμη πρόνοια για την πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων που θα εγκριθούν για το Φεστιβάλ Θεάτρου είναι €40.000,00.

  5.1 Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο της εκδήλωσης, όπως επίσης και στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, μετά την έγκριση της πρότασης δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία, πανδημία κλπ).
       Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή δικαιολογία δύναται να έχει επιπτώσεις στο τελικό ύψος του συμφωνηθέντος ποσού της αγοράς της παράστασης ή και την ακύρωση της εκδήλωσης, με βάση την κρίση του Δήμου.
 1. Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα συγκρότημα/συγκροτήματα ή το/τα σχήμα/σχήματα που προτείνει.
 2. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει τον Παραγωγό.
 3. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την οικονομική πρόταση της προτεινόμενης εκδήλωσης, στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως:
 • Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ.
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Διαμονή
 • Διατροφή
 • Διακίνηση
 • Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ.
 • Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων
 • Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης
 • Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)
 • Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού
 • Οργανωτική δαπάνη
 • Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες/εξοπλισμό του Δημοτικού Θεάτρου ή άλλος χώρος της εκδήλωσης
 • Φόρος εισοδήματος
 • Φ.Π.Α.
 • Οποιαδήποτε άλλα έξοδα

Στις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

 1. Ο Παραγωγός θα έχει επίσης την ευθύνη να διευθετήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τη διατροφή, τα ημερήσια επιδόματα και τη διακίνηση της καλλιτεχνικής ομάδας στην Κύπρο και να αναλάβει όλες τις δαπάνες για τα πιο πάνω σε περίπτωση που η καλλιτεχνική ομάδα θα έλθει από το εξωτερικό.9.1 Η ευθύνη και οι δαπάνες για τυχόν μεταφορά από το εξωτερικό, καθώς και η εκτελώνιση και η μεταφορά τους εντός της Κύπρου, επιβαρύνει τον Παραγωγό.9.2 Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία ο Δήμος δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, ο Δήμος δεν θα δεσμεύεται να προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.9.3 Δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από τον Δήμο.9.4 Ο Δήμος, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.
 1. Ο Δήμος Στροβόλου θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει ο Παραγωγός, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο Στροβόλου.
 2. Τα έξοδα προβολής κάθε εκδήλωσης, όπως και ενοικίασης/δικαιωμάτων χρήσης του χώρου της εκδήλωσης θα αναληφθούν από τον Δήμο.
 3. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση του χώρου της εκδήλωσης επιπλέον μέρα ή μέρες για την πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στην πρόταση. Διευκρινίζεται ότι η παραχώρηση επιπλέον ημέρας για τον σκοπό αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Δήμου.
 4. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
 5. Για τον διαθέσιμο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό στο Δημοτικό Θέατρο, πατήστε εδώ:
  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.Επιπλέον, η αμοιβή του ηχολήπτη θα επιβαρύνει, επίσης, τον επιτυχόντα φορέα.
 6. Όσον αφορά τη φωτιστική κάλυψη στο Δημοτικό Θέατρο, ο Δήμος διαθέτει έμπειρους, εξουσιοδοτημένους φωτιστές. Σε περίπτωση που ο επιτυχών φορέας επιθυμεί επιπρόσθετα τη χρήση υπηρεσιών άλλων φωτιστών, τότε οι αμοιβές τους θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα. Τονίζεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι οποιοιδήποτε άλλοι φωτιστές, θα εργάζονται υπό την εποπτεία των εξουσιοδοτημένων από τον Δήμο φωτιστών.
 7. Ο παραγωγός έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
 8. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (παραγωγοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2020 και Κανονισμών αυτών και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους , καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης/παράστασης συμπεριλαμβανομένου της προετοιμασίας/πρόβας, της παράστασης, της εκδήλωσης, της απεγκατάστασης και αποχώρησης.Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την πιο πάνω νομοθεσία, ο επιτυχόντας φορέας θα  έχει την υποχρέωση να  ορίσει  υπεύθυνο άτομο για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.Για τις προτάσεις που θα εγκριθούν θα απαιτείται τουλάχιστον η ετοιμασία Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων  (ΓΕΚ) από τον παραγωγό. Για τον σκοπό της ετοιμασίας της ΓΕΚ από τον παραγωγό, ο Δήμος θα δώσει έγκαιρα στον παραγωγό τη ΓΕΚ που αφορά τις εγκαταστάσεις του Δήμου που θα γίνει η εκδήλωση.
 1. Οι εκδηλώσεις ενδέχεται να έχουν εισιτήριο εισόδου. Ο Δήμος θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, η χορήγηση περιορισμένου αριθμού δωρεάν εισιτηρίων προς τον επιτυχόντα φορά, επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δήμου.
 2. Οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση του Δήμου που δεν είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία (ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου), υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% επί των συνολικών εξόδων που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης).
 1. Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο Δήμος Στροβόλου, αφού παρακρατήσει το ανάλογο ποσό από τον παραγωγό.(Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί).
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης/μη διεξαγωγής εγκριθείσας πρότασης με υπαιτιότητα του παραγωγού ή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στις παραστάσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τη γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τον Δήμο αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του, να χρεώσει τον παραγωγό μέχρι και 20% της τιμής της οικονομικής πρότασης που έχει εγκριθεί.Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει συνεργασία με τον εν λόγω παραγωγό/οργανισμό για τα επόμενα 3 χρόνια.22.1. Σε περίπτωση που η παράσταση/εκδήλωση δεν διεξαχθεί ή ματαιωθεί λόγω πράξης Θεού (Act of God) ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων καταιγίδων, βροχών ή άλλης φυσικής καταστροφής, φωτιάς, πολέμου ή οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, πανδημίας, απεργίας, δυστυχημάτων ή οδηγίας από την Κυπριακή Δημοκρατία, κανένας από τους Συμβαλλόμενους δε θα δικαιούται αποζημιώσεις.
 3. Τονίζεται ότι δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το έτος 2024 που θα εγκριθεί από τον Δήμο, αναλόγως των μέτρων που θα ανακοινωθούν στα σχετικά Διατάγματα των αρμόδιων Υπουργείων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, μετακίνησης σε μεταγενέστερο στάδιο ή και ακύρωσης των εκδηλώσεων που θα εγκριθούν, σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίησή της.

About the author

Μικαέλα Θεραπή

Γεια σας! Είμαι η Μικαέλα Θεραπή, απόφοιτος του Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Είναι εντυπωσιακό πόσο η δύναμη των λέξεων μπορεί να αναδείξει την ουσία των πραγμάτων, και αυτό είναι κάτι που αγαπώ να κάνω.
Με την αγάπη μου για την αλήθεια και τη διαφάνεια, προσπαθώ πάντα να παρουσιάζω τα πράγματα με τον πιο ακριβή και κατανοητό τρόπο. Η διαπραγμάτευση της πολυπλοκότητας μέσα από τη γραφή μου είναι η πρόκληση που με κινητοποιεί και με ενθαρρύνει να ανακαλύπτω νέες πτυχές των θεμάτων.
Η εκπαίδευσή μου στη δημοσιογραφία με έχει εξοπλίσει με τα εργαλεία για να αναλύω, να ερευνώ και να επικοινωνώ αποτελεσματικά. Είμαι πεπεισμένη ότι κάθε ιστορία έχει ένα όνομα και η δύναμη να επηρεάσει θετικά τον κόσμο μας.
Ανυπομονώ να συνεχίσω να εξερευνώ και να μοιράζομαι με εσάς σημαντικές ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου μας.